پیوندها

فرم

از :
شماره درخواست وجه :
به : خزانه معين استان
تاريخ درخواست وجه :
خواهشمند است مبلغ (به حروف) :
ريال ازمحل اعتباررديف متفرقه 503933 بودجه سال
بابت حقوق ومزاياي كاركنان در
ماه سال 13
تامين وبه شرح زير ومطابق ليست پيوست خالص قابل پرداخت آنرا دروجه بانك ملي شعبه قم پرداخت كننده حقوق ومزاياي كاركنان براي واريز به حساب ايشان ويا حواله به ساير شعب (به شرح فهرست ضميمه ) پرداخت كننده حقوق ومزاياي ساير كاركنان پرداخت وكسورمتعلقه را به حساب سازمانهاي مربوط منظور ونتيجه رااعلام فرمايند.
شماره
اعلاميه انتقال وجه
از حساب
خزانه
خالص قابل پرداخت
جمع كسور
ساير كسور
بيمه خدمات درماني
بيمه تامين اجتماعي
بازنشستگي
ماليات
مبلغ
عنوان
رديف
رسمي
1
رسمي
2
جمع كل
مبلغ
عنوان
شماره وتاريخ چك
ماليات به حساب
بازنشستگي به حساب
تامين اجتماعي به حساب
خدمات درماني به حساب
ساير كسور به حساب
خالص پرداختي
اعتبار به شرح فوق تامين وبه شماره
ثبت گرديد .
اقدام كننده :
مسئول اعتبارات جاري خزانه معين استان :
رئيس خزانه معين استان :
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^