پیوندها

فرم

رياست محترم خزانه معين استان قم
سلام عليكم
احتراما خواهشمنداست دستور فرماييد وصول مبلغ
ريال درآمد عمومي كه به شرح زير در
سال
به حساب
خزانه معين استان واريز شده است گواهي نماييد .
شماره بستانكاري
وصولي كدبودجه فرعي
وصولي كدبودجهاصلي
عنواندرآمد
ملي/استاني
كدبودجه فرعي
كد بودجه اصلي
وصول مبلغ
ريال به شرح فوق گواهي مي شود .
حسابدار
مسئول گواهي درآمدهاي عمومي
رئيس قسمت خزانه
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^