پیوندها

فرم

معاونت محترم هزينه ورئيس خزانه معين استان قم
با سلام
احتراما خواهشمنداست دستورفرماييد وصول مبلغ
ريال درآمد
كه به شرح زيردر
ماه سال
به حساب
خزانه معين استان واريز شده است را گواهي نماييد .
رديف
عنوان درآمد
مبلغ
شماره بستانكاري
1
2
3
4
جمع
وصول مبلغ
ريال به شرح فوق گواهي مي شود .
تاريخ
شماره
حسابدارمسئول
معاون قسمت خزانه
رئيس قسمت خزانه
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^