پیوندها

فرم

سازمان / دانشگاه
شماره طبقه بندي
صورت خلاصه دريافتي از محل اعتبارات هزينه اي تاپايان
ماه سال
جمع كل
دريافتي ازمحل بازنشستگي سهم دولت
دريافتي از محل بيمه درماني سهم دولت
جمع كل (سايرهزينه ها ورديف 503933)
دريافتي از محل بودجه برنامه اي استاني (رديف 503933) باستثناءبيمه سهم دولت
دريافتي از محل بودجه برنامه اي استاني(سايرهزينه ها)
برنامه
رديف
1
2
3
4
5
6
7
جمع
ذيحساب
مسئول اعتبارات هزينه اي
معاون قسمت خزانه
رئيس قسمت خزانه
معاون هزينه ورئيس خزانه معين استان
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^