پیوندها

فرم

صورت مجلس تحويل و تحول سوابق ذيحسابي جاري
/ طرح
در اجراي حكم شماره
مورخ
وزارت امور اقتصادي و دارائي سوابق فعاليتهاي مالي ذيحسابي
به شرح صورتهاي زير كه به تائيد طرفين رسيده و جزء لاينفك اين صورت مجلس محسوب مي‌گردند، به تاريخ
بين
ذيحساب تحويل‌دهنده و
ذيحساب تحويل‌گيرنده، تحويل و تحول گرديد.
فهرست موجودي كليه حسابهاي بانكي به شرح فرم شماره يك جمعاً به مبلغ
ريال
فهرست ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و ساير تضمين‌ها به شرح فرم شماره دو جمعاً به مبلغ
ريال
فهرست كليه دفاتر اموال و حسابداري(طبق فرم شماره 3)
صورت ريزمانده انواع پيش‌پرداخت سال جاري جمعاً به مبلغ
ريال
و انواع پيش‌پرداخت سنواتي جمعاً به مبلغ
ريال
صورت ريزمانده انواع علي‌الحساب سال جاري جمعاً به مبلغ
ريال
و انواع علي‌الحساب سنواتي جمعاً به مبلغ
ريال
صورت ريز پيش‌پرداخت ساير منابع جمعاً به مبلغ
ريال
وعلي‌الحساب ساير منايع جمعاً به مبلغ
ريال
صورت ريزمانده تنخواه گردان پرداخت جمعاً به مبلغ
ريال
صورت ريزمانده تنخواه گردان پرداخت جمعاً به مبلغ
ريال
صورت ريزسپرده‌هاي موجود در حساب خزانه تمركز وجوه سپرده (حساب 9) جمعاً به مبلغ
ريال منضم به تاييديه شماره
تاريخ
خزانه
صورت مغايرت‌هاي حسابهاي بانكي مندرج در فهرست موضوع بند يك اين صورت مجلس منضم به تاييديه‌هاي بانكي مربوط.
صورت موجودي تمبر و اوراق بهادار منطبق با دفاتر مربوط و موجودي مخزن به شرح صورت وضعيت گردش تمبر و ساير اوراق بهادار(موضوع بند هـ رديف (2) دستورالعمل اجرائي ماده 97 قانون محاسبات عمومي كشور) اين صورت مجلس در چهار نسخه كه هر چهار نسخه حكم واحد را دارد درتاريخ
تنظيم گرديد.
ضمناً آخرين حساب ماهانه تهيه شده تا تاريخ تحويل و تحول كه مراتب ارائه آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام گرديده است مربوط به ماه
ذيحساب تحويل‌دهنده
ذيحساب تحويل‌گيرنده
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^